รวม ทักษะชีวิต ที่ควรมีในปี 2023

อ่านเมื่อ: < 1 minute

การทำความเข้าใจในความคิดของตัวเอง รวมไปถึงการวางแผน เพื่อให้ทุก ๆ วัน เต็มไปด้วยประสิทธิภาพ ที่สร้างความสุขให้กับตัวเอง ถือเป็นหนึ่งใน ทักษะชีวิตจำเป็น สำหรับคนรุ่นใหม่ ที่ต้องเผชิญกับความตึงเครียดอยู่เสมอ บทความนี้ 109menu จะพาไปรู้จักกับ ทักษะชีวิต” ที่ควรมี ทั้งปัจจุบัน และรวมไปอีก 5 ปีข้างหน้า จะมีอะไรบ้างนั้น ไปดูพร้อม ๆ กันเลย

ทักษะชีวิต หมายถึง การกระทำ หรือการแสดงออกทางพฤติกรรม ด้านความสามารถ ในการจัดการกับชีวิต หรือพฤติกรรม ที่แสดงออกในการดำเนินชีวิตนั่นเอง 

ทักษะชีวิต จำเป็นที่ควรมี

ทักษะการตัดสินใจ (Decision making)

เป็นความสามารถ ในการตัดสินใจ เกี่ยวกับเรื่องราวต่าง ๆ ในชีวิตได้อย่างมีระบบ เช่น ถ้าบุคคล สามารถตัดสินใจ เกี่ยวกับการกระทำของตนเอง ที่เกี่ยวกับพฤติกรรมด้านสุขภาพ หรือความปลอดภัยในชีวิต โดยประเมินทางเลือก และผลที่ได้จากการตัดสินใจเลือก ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ก็จะมีผลต่อการมีสุขภาพที่ดี ทั้งร่างกาย และจิตใจ

ทักษะการแก้ปัญหา (Problem solving)

เป็นความสามารถ ในการจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิต ได้อย่างมีระบบ ไม่เกิดความเครียด ทั้งทางร่างกาย และจิตใจ จนอาจลุกลามเป็นปัญหาใหญ่โตเกินแก้ไขได้

ทักษะการคิดสร้างสรรค์ (Creative thinking)

เป็นความสามารถ ในทางความคิด ซึ่งจะเป็นส่วนช่วย ในการตัดสินใจ และแก้ไขปัญหา โดยใช้วิธีการคิดแบบสร้างสรรค์ เพื่อค้นหาทางเลือกต่าง ๆ รวมทั้งผลที่จะเกิดขึ้น ในแต่ละทางเลือก และสามารถนำประสบการณ์ มาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ได้อย่างเหมาะสม

ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical thinking)

เป็นความสามารถ ในการคิดวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ และประเมินปัญหา หรือสถานการณ์ที่อยู่รอบตัว ที่มีผลต่อการดำเนินชีวิต ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สามารถช่วยให้ตระหนัก และประเมินผลสิ่งที่จะมีผลกระทบต่อทัศนคติ และพฤติกรรมของตนเอง เช่น การรู้จักคุณค่าในตนเอง การจัดการกับความกดดันจากคนรอบตัว หรือการรับข้อมูลจากสื่อต่าง ๆ

ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective communication)

เป็นความสามารถ ในการใช้คำพูด และท่าทาง เพื่อแสดงออกถึง ความรู้สึกนึกคิดของตนเอง ได้อย่างเหมาะสมกับวัฒนธรรม และสถานการณ์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการแสดงความคิดเห็น การแสดงความต้องการ การแสดงความชื่นชม การขอร้อง การเจรจาต่อรอง การตักเตือน การช่วยเหลือ และการปฏิเสธ

ทักษะการสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล (Interpersonal relationship)

เป็นความสามารถ ในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างกันและกัน สามารถรักษาสัมพันธภาพไว้ได้ยืนยาว

ทักษะการตระหนักรู้ในตน (Self-awareness)

เป็นความสามารถในการค้นหา รู้จัก และเข้าใจตนเอง เช่น รู้ข้อดี ข้อด้อย ของตนเอง รู้ความต้องการ และสิ่งที่ไม่ต้องการของตนเอง ซึ่งจะช่วยให้เข้าใจตัวเอง เวลาที่เผชิญกับความเครียด หรือสถานการณ์ต่าง ๆ และทักษะนี้ ยังเป็นพื้นฐานของการพัฒนาทักษะอื่น ๆ เช่น การสื่อสาร การสร้างสัมพันธภาพ การตัดสินใจ ความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น

ทักษะการเข้าใจผู้อื่น (Empathy)

เป็นความสามารถ ในการเข้าใจถึงความเหมือน หรือความแตกต่างระหว่างบุคคล ในด้านความสามารถ เพศ วัย ระดับการศึกษา ศาสนา ความเชื่อ สีผิว อาชีพ เป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้สามารถ ยอมรับบุคคลที่ต่างจากเรา เกิดการช่วยเหลือ บุคคลที่ด้อยกว่า หรือได้รับความเดือดร้อน

ทักษะการจัดการกับอารมณ์ (Coping with emotion)

เป็นความสามารถ ในการรับรู้อารมณ์ของตนเอง และผู้อื่น รู้ว่าอารมณ์ มีผลต่อการแสดงพฤติกรรมอย่างไร รู้วิธีการจัดการกับอารมณ์โกรธ และความโศกเศร้า ที่ส่งผลทางลบต่อร่างกาย และจิตใจได้อย่างเหมาะสม

ทักษะการจัดการกับความเครียด (Coping with stress)

เป็นความสามารถ ในการรับรู้ถึงสาเหตุ ของความเครียด รู้วิธีผ่อนคลายความเครียด และแนวทางในการควบคุม ระดับความเครียด เพื่อให้เกิดพฤติกรรมในทางที่ถูกต้องเหมาะสม และไม่เกิดปัญหาด้านสุขภาพ


เป็นอย่างไรกันบ้าง ทักษะชีวิต รู้ไหมว่า ทักษะทั้งหมดนี้ ไม่สามารถเกิดขึ้นเองได้ ต้องอาศัยการฝึกฝน พร้อมเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีความสุข และเติบโตได้ ต้องฝึกตนเองให้มีจุดแข็งในด้านทักษะการวิเคราะห์ การตัดสินใจ และการปฏิบัติตนที่เหมาะสม รู้จักที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นที่แตกต่างจากตนเอง และพร้อมที่เผชิญหน้า และแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น อีกทั้งมีความพร้อม ที่จะจัดการกับชีวิตของตนเองด้วย
สามารถอ่านบทความดี ๆ ที่น่าสนใจ ได้ที่นี่

109menu.com ศูนย์รวมป้ายโฆษณา หลากหลายประเภท กับการบริการที่หลากหลาย ด้านการตลาด และโฆษณา “บริการครบ จบในที่เดียว” สามารถสอบถาม และสั่งซื้อได้ที่ www.109menu.com


อ้างอิงข้อมูลจาก: th.wikihow.com, whiteswanfoundation.org