150323-Content-รู้จัก-พระประจำวันเกิด-01

รู้จัก พระประจำวันเกิด 7 วัน มีที่มาอย่างไรบ้าง?

อ่านเมื่อ: 3 นาทีที่แล้ว

อีกหนึ่งสิ่ง ที่เชื่อว่าพุทธศาสนิกชนทุก ๆ คน ต้องเคยสักการะ เคารพบูชาอยู่เป็นประจำ พระประจำวันเกิด เป็นปางที่มีลักษณะพิเศษแตกต่างกันไปในแต่ละวัน ในบทความนี้ เราจะพาทุกคน ไปรู้จักกับ ปางพระประจำวันเกิด ในแต่ละวัน จะมีปางอะไรบ้าง และความเป็นมาเป็นอย่างไร ตามไปดูกันเลย

วันอาทิตย์ – ปางถวายเนตร

มีลักษณะอยู่ในอิริยาบถยืน มือทั้ง 2 ข้างประสานกันอยู่ระหว่างบริเวณหน้าตัก ตาทั้ง 2 ข้างลืมขึ้นและเพ่งมองไปด้านหน้า มีที่มาจาก เมื่อพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้แล้วนั้น ได้ประทับเสวยวิมุตติสุข หรือ “สุขที่เกิดจากความสงบ” ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์เป็นเวลา 7 วัน และไปยืนกลางแจ้งทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของต้นพระศรีมหาโพธิ์ และมองอยู่เป็นเวลา 7 วันโดยที่ตาไม่กระพริบเลย ซึ่งทำให้สถานที่นี้ ถูกเรียกว่า “อนิมิสเจดีย์” พุทธศาสนิกชนจึงสร้างพระพุทธรูปปางนี้ขึ้น เรียกว่า “ปางถวายเนตร” นั่นเอง

150323-Content-รู้จัก-พระประจำวันเกิด02

บทสวดมนต์บูชาพระประจำวันอาทิตย์
อุเทตะยัญจักขุมา เอกะราชา หะริสสะวัณโณ
ปะฐะวิปปะภาโส ตัง ตัง นะมัสสามิ หะริสสะวัณณัง
ปะฐะวิปปะภาสัง ตะยัชชะคุตตา วิหะเรมุ
ทิวะสัง เย พราหมะณา เวทะคุ สัพพะ ธัมเม,
เต เม นะโม เต จะ มัง ปาละยันตุ
นะมัตถุ พึทธานัง นะมัตถุ โพธิยา,
นะโม วิมุตตานัง นะโม วิมุตติยา
อิมังโส ปะริตตัง กัตวา โมโร จะระติ เอสะนา

สวดวันละ 6 จบ จะช่วยสร้างอานิสงค์ให้มีความรุ่งเรือง และความสุขตลอดกาล


วันจันทร์ – ปางห้ามญาติหรือปางห้ามสมุทร

ลักษณะปางห้ามญาติ จะยกเพียงมือขวาขึ้นมาบริเวณหน้าอกเพียงข้างเดียวเท่านั้น ความเป็นมา คือ การห้ามญาติระหว่างญาติฝั่งบิดาและมารดา ในการทะเลาะกันแย่งแม่น้ำโรหิณี ส่วนลักษณะของปางห้ามสมุทร คือ จะยกมือทั้ง 2 ข้างขึ้นมาบริเวณหน้าอก ความเป็นมา คือ ทรงแสดงพุทธปาฏิหารย์ เพื่อทำลายทิฐิมานะของเหล่าชฎิลทั้งหลาย ด้วยการห้ามฝน ห้ามลม ห้ามพายุ และห้ามน้ำไม่ให้ท่วมบริเวณที่ประทับ เพื่อทำให้พวกชฎิลเห็นเป็นที่อัศจรรย์และยอมบวชเป็นพุทธสาวกนั่นเอง

150323-Content-รู้จัก-พระประจำวันเกิด-03

บทสวดมนต์บูชาพระประจำวันจันทร์
ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะโย จามะนาโป
สะกุณัสสะ สัทโท ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง
อะกันตัง พุทธานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ

ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะโย จามะนาโป
สะกุณัสสะ สัทโท ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง
อะกันตัง ธัมมานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ

ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะโย จามะนาโป
สะกุณัสสะ สัทโท ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง
อะกันตัง สังฆานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ

สวดวันละ 15 จบ จะช่วยสร้างอานิสงค์ให้มีความสุข ความเจริญ ปราศจากโรคร้ายทั้งปวง


วันอังคาร – ปางไสยาสน์หรือปางปรินิพพาน

ลักษณะปาง อยู่ในอิริยาบถนอนตะแคงด้านขวา มือขวาตั้งขึ้นรับพระเศียร มือซ้ายวางแนบลำตัว และพระบาททับซ้อนกัน มีที่มาจาก ตอนที่พระพุทธองค์รับสั่งให้พระจุนทะเถระปูอาสนะลงระหว่างต้นรังคู่หนึ่งแล้วทรงบรรทมแบบสีหไสยาสน์ หรือการนอนแบบราชสีห์ และตั้งใจจะไม่ลุกขึ้นมาอีก พุทธศาสนิกชนจึงสร้างพระพุทธรูปปางนี้ขึ้น เพื่อรำลึกถึงการเสด็จดับขันธ์ปรินิพพานของพระพุทธองค์

150323-Content-รู้จัก-พระประจำวันเกิด04

บทสวดมนต์บูชาพระประจำวันจันทร์
ยัสสานุสสะระเณนาปิ อันตะลิก เขปิ ปาณิโน
ปะติฏฐะมะธิ คัจฉันติ ภูมิยัง วิยะ สัพพะทา
สัพพูปัททะวะชาลัมหา ยักขะโจราทิ สัมภะวา
คะณะนานะ จะ มุตตานัง ปะริตตันตัมภะณามะ เห

สวดวันละ 8 จบ จะช่วยสร้างอานิสงค์ให้เกิดผลดีกับชีวิต


วันพุธ (กลางวัน) – ปางอุ้มบาตร

มีลักษณะเป็นพระพุทธรูปที่อยู่ในพระอิริยาบถยืน พระหัตถ์ทั้งสอง 2 ข้างประคองบาตรราวสะเอว สันพระบาตรวางชิดกัน มีที่มาจากเมื่อครั้งที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงปาฏิหาริย์ ต่อหน้าพระประยูรญาติทั้งหลายด้วยการเหาะขึ้นไปบนอากาศ เพื่อให้พระญาติผู้ใหญ่ได้เห็น และลดทิฐิถวายบังคม แล้วจึงได้ตรัสเทศนาเรื่องพระมหาเวสสันดรชาดก เมื่อเทศน์เสร็จ พระญาติต่างก็แยกย้ายกันกลับ และไม่มีใครทูลอาราธนาฉันพระกระยาหารเช้าในวันรุ่งขึ้น เพราะเข้าใจผิดคิดว่าพระพุทธองค์ ทรงเป็นพระราชโอรส และพระสงฆ์เป็นศิษย์ จึงต้องฉันภัตตาหารที่มีการจัดเตรียมไว้ให้เองในพระราชนิเวศน์ แต่พระพุทธองค์กลับทรงพาบรรดาพระภิกษุสงฆ์สาวกเสด็จจาริกไปโปรดเวไนยสัตว์ (ผู้ที่พึงสั่งสอนได้) ตามถนนหลวงในเมือง ถือได้ว่าเป็นครั้งแรกที่ประชาชนในกรุงกบิลพัสดุ์ ได้มีโอกาสชมพระพุทธจริยาวัตรทรงอุ้มบาตรโปรดสัตว์ จึงต่างพากันแซ่ซ้องสรรเสริญกันอย่างสุดซึ้ง และสร้างพระพุทธรูปนี้ขึ้นเรียกว่า “ปางอุ้มบาตร” นั่นเอง

150323-Content-รู้จัก-พระประจำวันเกิด05

บทสวดมนต์บูชาพระประจำวันพุธ (กลางวัน)
สัพพาสีวิสะชาตีนัง ทิพพะมันตาคะทัง วิยะ ยันนาเสติ
วิสังโฆรัง เสสัญจาปิ ปะริสสะยัง อาณักเขตตัมหิ สัพพัตถะ
สัพพะทา สัพพะปาณินัง สัพพะโสปิ นิวาเรติ
ปะริตตันตัมภะณามะเห

สวดวันละ 17 จบ จะช่วยสร้างอานิสงค์ให้ความสุขสวัสดียิ่ง ๆ ขึ้นไป


วันพุธ (กลางคืน) – ปางป่าเลไลยก์

มีลักษณะเป็นพระพุทธรูปประทับ (นั่ง) บนก้อนศิลา พระบาททั้ง 2 วางบนดอกบัว พระหัตถ์ซ้ายวางคว่ำบนพระชานุ (เข่า) พระหัตถ์ขวาวางหงายขึ้น โดยมีช้างหมอบใช้งวงจับกระบอกน้ำอยู่ด้านหนึ่ง และอีกด้านหนึ่งมีลิงถือรวงผึ้งถวาย มีที่มาจากในขณะที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ในเมืองโกสัมพี พระภิกษุสงฆ์จำนวนมากเกิดแตกความสามัคคีกัน และไม่ยอมอยู่ในพุทธโอวาท พระองค์จึงเสด็จจาริกไปอาศัยอยู่ในป่าปาลิไลยกะตามลำพัง โดยมี “ปาลิไลยกะ” พญาช้างเชือกหนึ่งที่มีความเลื่อมใสในพระพุทธองค์มาคอยปฏิบัติบำรุง และคุ้มครองไม่ให้สัตว์ร้ายเข้ามากล้ำกราย ทำให้พระพุทธองค์เสด็จประทับอยู่ในป่านั้นอย่างสงบสุข เมื่อพญาลิงเห็นพญาช้างทำงานปรนนิบัติพระพุทธองค์อย่างเคารพนับถือ ก็เกิดกุศลจิตทำตามบ้าง ต่อมาชาวบ้านที่ตั้งใจจะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแต่ไม่พบ พอทราบเหตุก็ต่างพากันตำหนิติเตียน และไม่ทำบุญกับพระภิกษุเหล่านั้น พระภิกษุเหล่านั้น จึงเกิดความสำนึกผิด และไปทูลเชิญพระพุทธองค์เสด็จกลับมา จากเหตุการณ์นี้ ทำให้พุทธศาสนิกชนสร้างพระพุทธรูปปางป่าเลไลยก์ขึ้น เพื่อเป็นอนุสรณ์เตือนใจถึงการแตกความสามัคคีและการทะเลาะวิวาท

150323-Content-รู้จัก-พระประจำวันเกิด06

บทสวดมนต์บูชาพระประจำวันพุธ (กลางคืน) สวดวันละ 12 จบ
กินนุ สันตะระมาโนวะ ราหุ จันทัง ปะมุญจะสิ
สังวิคคะรูโป อาคัมมะ กินนุ ภีโต ติฏฐะสีติ
สัตตะธา เม ผะเล มุทธา ชีวันโต นะ สุขัง
ละเภ พุทธาคาถาภิคิโตมหิ โนเจ มุญเจยะ จันทิมันติ


วันพฤหัสบดี – ปางสมาธิหรือปางตรัสรู้

ลักษณะปางอยู่ในอิริยาบทนั่งสมาธิ มือขวาวางทับมือซ้ายบนหน้าตัก มีที่มาจากตอนที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ ในวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 หรือวันวิสาขบูชา นั่นเอง

150323-Content-รู้จัก-พระประจำวันเกิด07

บทสวดมนต์บูชาพระประจำวันพฤหัสบดี
อัตถิโลเก สีละคุโณ สัจจังโสเจยยะ นุททะยา เตนะ สัจเจนะ
กาหามิ สัจจะกิริยะมะนุตตะรัง อาวัชชิตวา ธัมมัพะลัง สะริตวา
ปุพพะเก ชิเน สัจจะพะละมะสายะ สัจจะกิริยะมะกาสะหัง
สันติ ปักขา อะปัตตะนา สันติ ปาทา อะวัญจะนา มาตาปิตา
จะนิกขันตา ชาตะเวทะ ปฏิกกะมะ สะหะ สัจเจกะเต มัยหัง
มะหาปัชชะลิโต สิขี วัชเชสิ โสฬะสะ กะรีสานิ อุทะกัง ปัตวา
ยะถา สิขี สัจเจนะ เม สะโม นัตถิ เอสา เม สัจจะปาระมีติ

สวดวันละ 19 จบ จะช่วยสร้างอานิสงค์ให้มีความสุข ความเจริญ


วันศุกร์ – ปางรำพึง

ลักษณะปางอยู่ในอิริยาถยืน และมือทั้ง 2 ข้างวางอยู่บนอก ในลักษณะมือขวาทับมือซ้าย เป็นปางที่มาจากการที่หลังพระพุทธเจ้าตรัสรู้ และคิดได้ว่าธรรมที่ตรัสรู้นั้นเป็นเรื่องลึกซึ้ง ละเอียดอ่อนเกินกว่ามนุษย์จะเข้าใจ จึงคิดจะไม่สั่งสอนธรรมแก่มนุษย์แล้ว แต่ท้าวสหัมบดีพรหมก็ขอให้พระองค์ทรงสั่งสอนชาวโลกอีกครั้ง โดยบอกว่า ยังมีมนุษย์ที่กิเลสเบาบางที่ยังจะฟังธรรมอยู่ เมื่อพระพุทธเจ้าเห็นด้วยจึงหันกลับมาสั่งสอนธรรมต่อไปจนเสด็จปรินิพพาน

150323-Content-รู้จัก-พระประจำวันเกิด08

บทสวดมนต์บูชาพระประจำวันศุกร์
อัปปะสันเนติ นาถัสสะ สาสะเน สาธุสัมมะเต
อะมะนุสเสหิ สะทา กิพพิสะการิภิ
ปะริสานัญจะตัสสันนะ มะหิงสายะจะคุตติยา ยันเทเสสิ
มะหาวีโร ปะริตตันตัมภะณามะ เห

สวดวันละ 21 จบ จะช่วยสร้างอานิสงค์ให้มีความสุขในชีวิต สมหวังในทุกด้าน


วันเสาร์ – ปางนาคปรก

ลักษณะปางอยู่ในอิริยาบถนั่งขัดสมาธิ โดยมีพญานาคราชขดร่างเป็นวงกลมจนเป็นบัลลังก์และแผ่พังพานปกคลุมอยู่เหนือพระเศียร เพราะเมื่อพระองค์ตรัสรู้แล้วได้นั่งบำเพ็ญสมาธิอยู่นั้น ฝนตกลงมาไม่หยุดได้มีพญานาคราชตนหนึ่งชื่อว่า “มุจลินท์นาคราช” ขึ้นมาแสดงอิทธิฤทธิ์ ด้วยการขนดร่างเป็นวงกลม 7 รอบแล้วแผ่พังพานปกคลุมพระพุทธเจ้าไว้ และเมื่อฝนหยุดตก จึงได้แปลงร่างเป็นมาณพ เพื่อเข้าเฝ้าพระพุทธองค์ 

150323-Content-รู้จัก-พระประจำวันเกิด09

บทสวดมนต์บูชาพระประจำวันเสาร์
ยะโตหัง ภะคินิ อะริยายะ ชาติยา ชาโต,
นาภิชานามิ สัญจิจจะ ปาณัง ชีวิตา
โวโรเปตาฯ เตนะ สัจเจนะ โสตถิ เต
โหตุ โสตถิ คัพภัสสะ

สวดวันละ 10 จบ จะช่วยสร้างอานิสงค์ให้มีความสุข ความเจริญในระยะยาว


จบไปแล้วกับ พระประจำวันเกิด ของทั้ง 7 วันเกิด ที่เรานำมาฝากกัน ใครเกิดวันไหน ลองไปไหว้บูชา สวดมนต์กันดู รับรองว่า ได้พลังงานดี ๆ สุขกายสบายใจอย่างแน่นอน

บทความดี ๆ น่าอ่าน:

109menu.com ศูนย์รวมป้ายโฆษณา หลากหลายประเภท กับการบริการที่หลากหลาย ด้านการตลาด และโฆษณา “บริการครบ จบในที่เดียว” สามารถสอบถาม และสั่งซื้อได้ที่ www.109menu.com

อ้างอิงข้อมูลจาก thailandpostmart.com, wreathmala.com